É obxecto deste procedemento a celebración dun contrato de subministración, para a entrega de forma sucesiva e por prezo unitario de produtos diversos incluídos en cada lote para o centro municipal FOGAR DO TRANSEUNTE e conforme as características que se especifican no prego de condicións técnicas .

Id licitación: 2020/C004/00022; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo; Importe: 57260.86 EUR; Estado: RES